home oferte f.a.q. utilitare comenzi contact
    Miercuri, 24 Iulie 2024


 
 
Extensie
Preţ lei
.ro 229/viaţă
.eu 89/an
.com 79/an
.net 79/an
.org 79/an
.biz 99/an
.info 79/an


Toate preţurile sunt finale.

 
 Tel.:
(+4)0723 236692
(+4)0742 053399


 
 

 

1. DEFINIŢII

VHOSTING.ro defineşte în continuare pe S.C. FRONTLINE SOFTWORKS S.R.L. cu sediul în Suceava, str. Tipografiei nr.1, cam. 11, cod poştal 720043, CUI: 15981323, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J33/1125/2003, ca furnizor al serviciilor de găzduire care pot fi contractate prin intermediul site-ului www.vhosting.ro.

Comandă - cerere adresată către VHOSTING.ro de către o persoană fizică sau juridică prin care aceasta din urma solicită servicii de găzduire web sau domenii.

Client - orice persoană fizică sau juridică ce iniţiază o comandă.

 

2. CONDIŢII GENERALE

Prezentul document defineşte cadrul in care VHOSTING.ro este de acord să furnizeze produse şi servicii clienţilor săi. Prezentul document reprezintă un acord între VHOSTING.ro şi clienţii săi, astfel încât utilizarea serviciilor VHOSTING.ro presupune acceptarea şi conformarea la Termenii şi Condiţiile de Utilizare.

VHOSTING.ro îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul document, acest lucru însă nu constituie motiv întemeiat pentru încetarea relaţiilor de colaborare de către client şi nici pentru refuzarea plăţii serviciilor contractate prin intermediul VHOSTING.ro.

 

3. COMANDA

Orice comandă se va face online pe acest site (www.vhosting.ro). Clienţii se obligă să introducă în formular date complete, corecte şi conforme cu realitatea. VHOSTING.ro nu poate fi trasă la răspundere sub nici o formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către clienţi a unor informaţii incorecte sau incomplete.

Dupa finalizarea comenzii se trimite în mod automat o factură proforma către adresa de email introdusă în formular. Factura proforma conţine toate informaţiile necesare pentru efectuarea plăţii. Factura proforma nu are valoare contabilă.

 

4. TERMENE DE PLATĂ / FACTURARE

Clienţii beneficiază de serviciile VHOSTING.ro în maximum 1 zi lucrătoare de la confirmarea plăţii. VHOSTING.ro recomandă clienţilor să confirme plata prin trimiterea documentului ce atesta acest lucru fie prin fax la 0230-520303, fie prin mail la orders[at]vhosting.ro.

Clientul este de acord să achite contravaloarea serviciilor noastre în avans faţă de perioada de timp în care acestea sunt furnizate.

Toate facturile proforme se vor trimite prin email şi o versiune printabilă se va pune la dispoziţia clientului în panoul de control al comenzilor. Clienţii trebuie să achite contravaloarea facturii în avans la începutul fiecărei perioade de plată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii proforme.

Ulterior efectuării plăţii se emite factura fiscală. Facturile fiscale se expediază prin poştă la adresa de introdusă de client în formularul de comandă.

Constituie responsabilitatea clientului să se asigure că dispune de fonduri suficiente în cont înainte de a efectua plata pentru serviciile VHOSTING.ro. VHOSTING.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru prejudicii suferite de clienţi datorită inexistenţei de fonduri suficiente în contul acestora pentru efectuarea plăţilor catre VHOSTING.ro.

Toate facturile şi plăţile sunt procesate în RON. Preţurile afişate pe acest site în orice altă monedă sunt orientative şi pot fi eronate datorită modificărilor cursului de schimb.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda orice cont dupa trecere a 5 zile lucrătoare fără ca plata datorată să fi fost efectuată.

În cazul plăţilor online efectuate cu credit/debit card se percepe un comision de 10% din valoarea totală a tranzacţiei, reprezentând contravaloarea serviciilor de procesare card.

Ne rezervăm dreptul de a ne selecta clienţii.

 

5. UTILIZAREA CONTULUI

Trimiterea de mesaje comerciale nesolicitate (SPAM) pentru promovarea oricărui site utilizând serverele noastre sau prin servere ale unor terţi pentru promovarea oricărui site găzduit de noi va avea ca şi consecinţă suspendarea sau anularea contului de găzduire al clientului, fără ramburs.
Pot fi operate liste email în condiţiile în care persoanele se înscriu pentru a primi mesaje prin metode «opt-in» şi se publică în toate mesajele procedura de retragere din liste. Nu pot fi operate «Safelists» sau alte liste de email care au legatură cu activităţi de promovare.
Orice reclamaţie primită în acest sens va fi investigată şi se vor lua măsurile ce se impun.

Clientul se obligă să nu utilizeze, autorizeze sau să permită nici unui alt grup sa utilizeze serviciile oferite de VHOSTING.ro în scopul primirii sau transmiterii materialelor care încalcă prevederile legilor şi regulamentelor în vigoare, care este obscen, ameninţător, periculos, ofensator, denigrator, care nu respecta confidenţialitatea sau orice drept de proprietate intelectuală (inclusiv copyright), sau este ilegal în orice alt mod.

Nu este permisă utilizarea următoarelor scripturi pe serverele noastre:
- UltimateBBS
- IkonBoard
- Toate versiunile de forum YABB
- Scripturi pentru proxy
- Scripturi pentru IRC
- Anonimizator
- Chat room-uri, fară a include scripturile standard din panoul de control
- PhpShell şi scripturi similare pentru executarea de comenzi
- FormMail.

Nu sunt acceptate site-urile care promovează distribuirea software-ului ilegal în orice fel.

 

6. COPII DE SIGURANŢĂ (BACKUP)

Backup-urile pot fi realizate de către client din interfaţa de control. VHOSTING.ro poate realiza astfel de copii de siguranţă la cererea clientului, însă nu poate garanta recuperarea, în orice moment, a oricărui tip de date încărcate de client în spaţiul pus la dispoziţie de către noi.

 

7. UTILIZAREA RESURSELOR

Toate conturile sunt monitorizate pentru a urmări consumul de resurse de pe server. Daca un cont utilizează o cantitate foarte mare de resurse de pe server vom contacta clientul respectiv pentru a discuta în această privinţă. În cazul în care un cont utilizează o cantitate mult prea mare de resurse (memorie, procesor), contul poate fi suspendat sau scriptul dezactivat fără informarea prealabilă, pentru a menţine buna funcţionare a serverului.

Clienţii pot solicita oricând îmbunătăţirea pachetului utilizat. Costurile sunt afişate în pagina de oferte. Constituie responsabilitatea clientului să ne contacteze din timp pentru a solicita mărirea resurselor pentru a evita astfel suspendarea contului. În unele cazuri conturile sunt suspendate automat când se atinge limita resurselor alocate, pentru reactivare fiind necesară intervenţia unui operator.

 

8. RESPONSABILITĂŢILE CLIENTULUI

Clientul este responsabil pentru actualizarea informaţiilor de contact din panoul de control facturare, atunci când este necesar. Noi nu putem fi traşi la răspundere pentru confuzii intervenite în comunicare ca rezultat direct al neefectuării de către client a actualizărilor necesare.

Clientul este responsabil pentru menţinerea în condiţii de securitate a numelui de utilizator, parolelor şi a altor informaţii sensibile. Dacă există orice dubiu în acest sens clientul trebuie să solicite modificarea datelor de autentificare contactând departamentul tehnic.

 

9. GARANŢII ŞI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Nu putem fi consideraţi responsabili pentru daune cauzate de nedisponibilitatea temporară a serverelor noastre, oricare ar fi motivul care cauzează acest lucru. Aceasta prevedere include şi daunele rezultate din deteriorarea sau pierderea datelor. Clientul este de acord sa garanteze şi să ne considere nevinovaţi în legătură cu orice pretenţii, daune, incluzând, fară a se limita la acestea, daunele cauzate terţilor, rezultate ca şi consecinţă a utilizării serviciilor cauzatoare de daune clientului nostru.

 

10. TRATAREA INCIDENTELOR DE SECURITATE ŞI A ABUZURILOR

În cazul apariţiei unor atacuri sau tentative de atac flood, syn-flood, DoS, DdoS, scanări de porturi sau sisteme, spam email sau orice abuzuri de altă natură, îndreptate spre destinaţii aparţinând VHOSTING.ro sau destinaţii din afara reţelei / reţelelor VHOSTING.ro care utilizează serviciile oferite clientului în cadrul acestui contract, VHOSTING.ro îşi rezervă dreptul de a bloca accesul la serviciile oferite clientului pe o perioadă determinată sau nedeterminată la solicitarea organelor în drept.

Clientul este obligat să respecte prevederile legislative în vigoare referitoare la transmisiile electronice de date.

 

11. FORŢA MAJORĂ

Nici una din părţile prezentului acord nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia dintre obligaţiile care îi incumba în baza prezentului acord, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment imprevizibil, ale cărui consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă sau care face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi prin fax, telefon, scrisoare sau e-mail despre existenţa şi data de începere a evenimentelor considerate drept forţă majoră.

 

12. CONFIDENŢIALITATE

Clientul se obligă să trateze toate informaţiile, documentaţiile, facturile şi ofertele emise de noi, de care a luat cunoştinţă, ca informaţii confidenţiale şi să nu le divulge unei terţe persoane.

Ultima modificare: 11 noiembrie 2005

 

home | noutăţi | oferte | f.a.q. | utilitare | contact

termeni de utilizare | confidenţialitate
design by optimacad.com